فناوری نانو در کاشی و سرامیک

فناوری نانو چیست ؟

توانمندی تولید مواد ،ابزار و سیستم های جدید با کنترل سطوح مولکولی و اتمی برای استفاده از خواصی است ،که در آن سطوح ظاهر می شود . امروزه فناوری نانو به یکی از مهمترین شاخه های پیشرفت علم در بسیاری از زمینه های علوم و مهندسی تبدیل شده است.

صنعت کاشی نیز همانند سایر صنایع تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته است. کاشی و سرامیک ها یکی از پر کاربردترین مصالح ساختمانی هستند که در قسمت های مختلف یک ساختمان مانند آشپزخانه،سرویس بهداشتی ،نمای ساخمان و … استفاده می شوند. نشست ذرات آلاینده به همراه رطوبت بر روی سطوح کاشی و سرامیک و متعاقب آن آلودگی سطوح منجر به ایجاد فضای نامناسب برای ساختمان ،افزایش هزینه های نگهداری و تحمیل خسارت های گسترده می شود .

همچنین کاشی های معمولی فضا را برای رشد انواع باکتری و قارچ ها آماده کرده و انتقال آلودگی و بیماری را در مکان های مورد استفاده افزایش می دهند. در سالیان اخیر محققان موفق به شناسایی ترکیباتی فلزی با خاصیت آنتی باکتریال و خود تمیزکنندگی شده اند، که این ترکیبات می توانند از رشد و نمو باکتری ها و قارچ ها و دیگر عوامل بیماری زا جلوگیری کنند.

استفاده از فناوری نانو در کاشی و سرامیک خود تمیز شونده و آنتی باکتریال ، مانع از کثیف شدن ،جذب رطوبت و ایجاد هر گونه آلودگی بر روی سطوح مورد نظر میشود.

اصول خود تمیز شوندگی

پوشش های خود تمیزشونده  به دو گروه آب گریز و آب دوست تقسیم می شوند. در پوشش های  آب گریز به واسطه  تشکیل قطرات کروی شکل و در پوشش های آب دوست از طریق تشکیل لایه های نازک آب روی سطح، آلودگی ها از سطح زدوده می شوند.

آب دوســت یــا آب گریــز بودن ســطح بــه زاویه تماس قطره آب باسطح بستگی دارد. زاویه تماس در فصل مشترک سه فاز جامد و مایع و گاز در محل تماس قطره مایع با سطح جامد تشکیل می شود. به طور کلی، اگر زاویه تماس کمتر از ۹۰ درجه باشــد، ســطح را آب دوســت می گویند. در حالی که اگر این زاویه بیشــتر از ۹۰ درجه باشــد، سطح را آب گریز می نامند.

ســطوح با زاویه تماس نزدیک به صفر درجه ابر آبدوســت و ســطوح با زاویه تماس بیشــتر از ۱۵۰ درجه ابر آب گریز نام دارند. ســطوح آب گریز دارای انرژی ســطحی بســیار پایین هســتند، در حالی که انرژی سطحی ســطوح آب دوســت بســیار بالاســت. اســتفاده از فناوری نانو در کاشی و سرامیک و بروز خواص متفاوت در ابعاد نانومتری دســتیابی به سطوح ابرآب گریز و ابر آب دوست را ممکن کرده است.

پوشش های آب گریز و ابر آب گریز

زبری سطح و ساختار آن ، نقشی بسیار مهم در افزایش زاویه تماس دارند. در پوشش های اب گریز،آب به محض تماس با سطح به شکل قطرات کروی تجمع یافته و از روی سطح لغزیده و ذرات الودگی را با خود از روی سطح می زداید. زمانی که یک سطح دارای بافت زبری در مقیاس نانومتری باشد . فصل مشترک بین هوا و آب در یک قطره که بر روی سطح قرار گرفته است، افزایش پیدا می کند و نیروی دگرچسبی بین قطره و سطح شدیدا کم می شود.

بنابراین ،قطره آب شکل کروی به خود می گیرد و به راحتی جریان پیدا می کند و ذرات آلاینده ی موجود بر روی سطح ،به قطرات آب چسبیده و با غلطیدن قطرات آب ، آلودگی ها نبز از سطح زدوده می شود.

پوشش های نانو با ذرات در حد چند ده نانومتر ، ضمن پوشش حفره های میان ذرات سطح و همچنین رساندن زاویه تماس آب با سطح به بیش از 120 درجه، امکان ایستایی ذرات آب روی سطح را از بین برده و موجب کاهش تجمع آلودگی هاو چسبندگی آن روی سطح خواهند شد.

مشخصات پوشش های آب گریز یا ابر آب گریز

خواص

. مناسب برای فلزات ،شیشه ،سرامیک؛سنگ و سطوح پلاستیکی

. کاربری آسان به طور مثال اسپری کردن و دمای معمولی اتاق یا مراقبت های حرارتی

. شفاف ، چسبندگی خوب بر روی زیر لایه ها بدون فرایند آماده سازی دشوار

. خواص ضد چسبندگی و آسان تمیز شوندگی ،بعلاوه محافظت های سطحی

. بادوام ،محافظت سطحی با ثبات شیمیایی و مکانیکی

اثرات

. تقریبا آب به صورت مروارید کامل شکل می گیرد

. گرد و غبار به راحتی توسط آب (بارش باران) شست و شو داده می شود

. مقاومت در برابر روغن

مزیت ها

. دفع کننده آب و خاک

. خود تمیز شوندگی(توسط آب یا باران و یا روش های دیگر)

. شفافیت ( مخصوصا برای سطوح تزئینی،شیشه و پنجره ها دارای اهمیت است)

. مدل های گوناگون تجاری قابل دسترس

پوشش های آب دوست و ابر آب دوست

برخــلاف ســطوح آب گریــز کــه فقط از ســازوکار جریان قطــرات آب برای اثــر خودتمیزشــوندگی اســتفاده می‌کنند، ســطوح آب دوســت ساختار شیمیایی آلودگی ها را در مجاورت نور از بین می برند. این فرایند فوتوکاتالیز نام دارد. در طــول فراینــد فوتوکاتالیــز، ســاختار شــیمیایی آلودگی های آلی و ســایر ناخالصی ها که بر روی پوشــش قرار دارد.

به وســیله جذب نور شکســته شــده و به همراه آب از روی ســطح جدا می شــوند. یکی از موادی که کاربرد زیادی به عنــوان ســطوح خودتمیــز شــونده آب دوســت دارد، دی اکســیدتیتانیوم اســت.

با کاهــش ابعــاد ذرات و افزایش نســبت ســطح به حجــم، درصد فعالیــت فوتوکاتالیســتی ذرات افزایــش پیدا می‌کنــد. به همین دلیــل، معمولا از نانو ذرات اکسیدتیتانیوم به عنوان سطوح ابرآب دوست استفاده می شود. علاوه بر نانو ذرات اکسید تیتانیوم ، نانو ذرات دیگری مانند اکسید روی ، کادمیم سولفید، اکسید تنگستن و دی اکسید زیرکونیوم در پوشش های خود تمیز شونده کاربرد دارند.

مشخصات پوشش های خود تمیز شونده فوتوکاتالیستی

خواص

. چسبندگی مناسب بر روی کاشی ، سرامیک ، شیشه و فلز

. مقاومت شیمیایی بالا در برابر حلال ها و اسیدها

.  بسیار شفاف به خاطر وجود ترکیبات غیر آلی نانو مقیاس

. سختی سطحی شبیه شیشه

. شیوه اعمال به صورت تجاری موجود است .مانند اسپری ، غوطه وری …

اثرات

. بر انگیختگی توسط پرتوی فرابنفش محیط

. سطح ابر آب دوست آب به زیر لکه میرود و آن به راحتی می توان پاک کرد

. اثر خود تمیزشوندگی با تجزیه مواد آلی و مضر

. اکسیژن فعال بر روی سطح مواد آلی ، غبار ، لکه و غیره را می شکند.

. چسبندگی سطحی را ضعیف می کند و سطح راحت تمیز می شود.

مزیت ها

. ترکیبات بودار و روغنی را حذف می کند

. باکتری ها و ویروس ها را می کشد.

. پوشش نامریی ایجاد می کند.

.  انواع مختلفی به صورت تجاری موجود است.

. غبار می تواند توسط پرتو فرا بنفش از بین برود و با آب پاک شود.

. سطح به نظر تمیز تر می آید. غبار در همه جا به صورت یکسان پخش می شود

پوشش های آنتی باکتریال

پوشش های آنتی باکتریال از تشکیل باکتری ها ،رشد جلبک ها و میکروب ها روی سطح جلوگیری می کنند. استفاده از پوشش های آنتی باکتریال باعث حفاظت سطوح در برابر تشکیل کپک و قارج در اماکن عمومی، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه ها و کارخانجات فرآورده های غذایی می شود.

در محیط های مرطوب و شرجی ، مواد داخلی ساختمان ها ،بستری برای تکثیرمیکرو ارگانیسم ها هستند. پوشش های فوتو کاتالیستی شامل نانو ذره های دی اکسید تیتانیوم ،که می تواند راهی برای مبارزه تکثیر میکروبی و یا در نهایت کاهش چشمگیر تعداد میکرو ارگانیسم هایی که در مواو داخلی ساختمان ها رشد می یابند ، باشد.

با به کارگیری پوشش های آتی باکتریال و خود تمیزشونده در کاشی ، سرامیک و سنگ و استفاده از آن ها در اماکن عمومی نظیر بیمارستان ها ،از انتشار و انتقال باکتری های بیماری زا ممانعت به عمل آمده و به اینن ترتیب علاوه بر پیشگیری ، از شیوع بیماری در بین افراد جلوگیری می شود .

همچنین با استفاده از نانو پوشش های آنتی باکتریال ویژگی ضد باکتری ذاتی در سطح ایجاد می شود که با شست و شو یا مواد شوینده از بین نمی روند. علاوه بر نانو ذرات نقره ،نانو ذرات اکسید روی، اکسید مس ،اکسید آلومینیوم،  دی اکسید تیتانیوم و اکسید نیکل

دارای خاصیت ضد میکروبی قوی در برابر باکتری های گوناگون هستند. کاشی های سرامیکی دارای پایداری شیمیایی و ظاهری هستند و به همین دلیل به طور گسترده ای در محیط های مختلف مانند محیط های بیمارستانی و خانگی استفاده می شوند.  متاسفانه کاشی های سرامیکی به خودی خود دارای خاصیت آنتی باکتریال نبوده و میکرو ارگانیسم ها به راحتی و به خصوصدر محیط های مرطوب روی سطح آن تکثیر می شوند.

حضور و تکثیر میکروارگانیسم ها روی سطح کاشی ،سلامت انسان را به خطر می اندازد. نانوذرات آنتی باکتریال، سازگار با محیط زیست هستند و برای بدن انسان بی ضررند.بنابراین با قرار دادن این نانو ذرات در لعاب کاشی سرویس های بهداشتی ،خاصیت آنتی باکتریال دائمی در سطوح کاشی ایجاد می شود.

عملکرد ضد باکتری نانو ذرات نقره

ویژگی ضد باکتری بودن نقره به علت انتشار آرام و آهسته ،اما مداوم یون های نقره است. نسبت سطح به حجم بسیار بالای نانو ذرات نقره سبب می شود که یون ها به سهولت منتشر شده و با سرعت بیشتر و به شکل موثرتری میکروب ها را بکشند.

نانو ذرات نقره در مسیر ماده مغذی سلول انقطاع ایجاد کرده و سبب می شوند که دیواره و غشاء سلولی میکروب ها سست و ناپایدار گردد که این ناپایداری غشای سلولی به معنی مرگ زودرس میکروب خواهد بود. به این ترتیب ، بدون استفاده از هیچ گونه ماده شیمیایی ،میکروب ها به شکل موثری از بین می روند.تحقیقات نشان می دهد که دی اکسید تیتانیوم به عنوان یک فوتوکاتالیست قوی،مانند مواد آنتی باکتریال عمل می کند

و اثر بخشی آن 3 برابر قوی تر از کلر و 1/5 برابر قویتر از اوزون است.همچنین اسپری دی اکسید تیتانیوم با خاصیت ضد باکتری برای استفاده بر روی کاشی ها ،درب ها ،سقف و کف اتاق ها دارای کاربرد تجاری است.

مزایای استفاده از فناوری نانو در کاشی و سرامیک

. کاهش استفاده از مواد شوینده برای تمیز سازی سطح تا 70 درصد

. کاهش هزینه های پاکسازی و ضدعفونی کردن محیطی

. کاهش دوره های پاک سازی

کاهش آلودگی های محیط و محافظت سطوح از تاثیر نم و کثیفی ها

. سهولت در تمیز کردن لکه های سخت مانند سیلیکون ،چربی و روغن با استفاده از آب

. جلوگیری از رشد و گسترش کپک ،جلبک و مشابه آن ها در محیط های بیمارستانی ،حمام و سرویس های بهداشتی

. کاهش سایش و فرسایش سطوح

. بی خطر و سازگار بودن مواد با محیط زیست

با توجه به مقاله فوق و مزایای کاشی و سرامیک های نانو ،

برند کاشی پالاس تولید کننده محصولات پرسلان نانو پولیش می تواند

بهترین نانو سرامیک مورد نیاز شما را تامین کند.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت متعلق به کاشی پالاس می باشد.طراحی و بهینه سازی با   در mojtabashaker.com